Nidhi Sharma

Nidhi Sharma

Chief Executive Officer (CEO)

Ruhi Ganguly

Ruhi Ganguly

Managing Director

Aditi Pandey

Aditi Pandey

Marketing Director

Apoorv Sharma

Apoorv Sharma

Senior Developer

Bharat Khurana

Bharat Khurana

Web Consultant

Swati Sharma

Swati Sharma

Social Media Manager